12 maart "Valleironde" - 13 maart clubavond       9 april "Valleironde" - 10 april clubavond       7 mei "Valleironde" 8 mei clubavond       11 juni "Valleironde" - 12 juni clubavond       9 juli "Valleironde" - 10 juli clubavond       augustus GEEN "Valleironde" - augustus GEEN clubavond       10 september "Valleironde" - 11 september clubavond       8 oktober "Valleironde" - 9 oktober clubavond       12 november "Valleironde" - 13 november clubavond       10 december "Valleironde" - 11 december clubavond